Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy Błonie
  
23-06-2024, Niedziela, 12:17


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dnia 13.01.2023 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Błonie – ul. Szkolna

Błonie, 13.01.2023 r.

BURMISTRZ BŁONIA
Rynek 6, 05-870 Błonie

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 503 ze zm. ) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Błonie – ul. Szkolna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzanego na podstawie uchwały XXXVI/305/21 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 11.10.2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Błonie – ul. Szkolna ”.

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie do wglądu od 23.01.2023 r. do 27.02.2023 r. w Wydziale Planowania Przestrzennego ul. Nowakowskiego 10, w Błoniu, w pokoju nr 7 w godzinach: poniedziałki: 10:00-18:00, wtorki, środy, czwartki, piątki: 8:00-16:00 oraz na stronie internetowej: http://bip.blonie.pl.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu zostanie przeprowadzona w dniu 20.02.2023 r. Zebranie odbędzie się w Centrum Sportu i Rekreacji w Błoniu ul. Grodziska 1, sala konferencyjna. Początek zebrania o godzinie 16.00.
Dyskusja publiczna zostanie przeprowadzona z zachowaniem reżimu sanitarnego i wszystkich środków ostrożności zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać do Burmistrza Błonia z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do 14.03.2023 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu jest Burmistrz Błonia.
Uwagi można składać w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Miejskiego, pocztą na adres: Urząd  Miejski w Błoniu ul. Rynek 6, 05-870 Błonie, ustnie do protokołu w Wydziale Planowania Przestrzennego.  
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione na adres: ratusz@um.blonie.pl za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352 i 1579): opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 2, 3 i 4, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) zwanej dalej ustawą, wymieniony wyżej projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu. Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy – należy wnosić na zasadach określonych w art. 8c i 18 ust. 1 i ust. 2 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do 14.03.2023 r. Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. uwagi lub wnioski wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.


Burmistrz Błonia
Zenon Reszka


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Obszar planuPlik PDF 256.43 Kb
Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2023-01-13 15:40:25
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2023-01-13 15:44:25
Modyfikował(a): Karolina Gąsińska
Data: 2023-01-13 15:44:52

Rejestr zmian


Urząd Miejski w Błoniu
ul. Rynek 6
05-870 Błonie
tel. (+48 22) 725 30 04
email: ratusz@um.blonie.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl